tisdag, maj 31, 2011

Do the Right Thing - en handbok från MFK. Nu tillgänglig på nätet / Now available online

Vi har skrivit en handbok som försöker sammanfatta de kunskaper och lärdomar vi gjort genom att driva MFK. Under rubrikerna Start, Organisering och struktur, Ekonomi, Konst, Strategisk separatism, Intersektionalitet, Radikal pedagogik och Utopi har vi formulerat våra egna definitioner, förtydligat med konkreta exempel och erfarenheter och sammanfattat i praktiska tips. Boken kan läsas från pärm till pärm eller genom att välja och vraka.
Vi har skrivit boken med målet att aktivera och sprida kunskap och vi hoppas att så många som möjligt får användning för innehållet. Vi önskar att du vill använda, fundera över och utnyttja handboken för dina egna syften.

För ett kollektivt beroende!

Läs på svenska: http://www.studio-sm.se/MFK_Do-the-right-thing_SWE.pdf


We have written a manual that tries to sum up the knowledge that we have acquired when working with MFK. Under the headings Start, Organization and Structure, Economy, Art, Strategic Separatism, Intersectionality, Radical Pedagogy and Utopia we have formulated our own definitions, clarified with concrete examples and experiences and collected practical tips. The book can be read front to back or by picking and choosing.
We have written this book with the aim to activate and spread knowledge and we hope that as many as possible will find it useful. We wish that you will use, ponder and exploit the manual for your own purposes.

Towards a collective dependency!

Read in english: http://www.studio-sm.se/MFK_Do-the-right-thing_ENG.pdf