tisdag, november 09, 2010

Lock in

Vi önskar oss ett eget rum. Ett rum där vi är större och mäktigare och obegränsade av vardagens måsten, med tid och plats att röra sig och tänka. Där vi sätter agendan för vad som är viktigt, vad som bör göras, hur vi ska handla. Ett tillfälligt rum tillsammans med allierade, där alla tagit tid från sina vardagliga liv och prioriterar gemenskap för att skapa något tillsammans. Vi tar utgångspunkt i ett kollektivt beroende där engagemang, intimitet och tillit blir avgörande.

Helgen 12-14 november stänger Konsthall C för besökare och vi tar tillfälligt över lokalen tillsammans med 8 andra personer. Som en del i arbetet med projektet Vi Vann! - att iscensätta en feministisk utopi har vi bjudit denna skara att mötas vid tre tillfällen, under 48 timmar i sträck, utan mobiltelefon och internet, för att tänka, leva och göra tillsammans. Arbetet fungerar som research och inspiration och kommer bland annat utmynna i en utställning på Konsthall C i april-maj 2011.Lock in

We wish for a room of our own, a room where we are bigger and mightier and never limited to the “must-does” of the everyday. We need space and time to move and think, a space were we set the agenda, were we decide what is important, what is to be done, how to act. A temporary room together with allies, where everyone has taken time out of their everyday lives to prioritize togetherness, to create something common. Our starting point is collective dependency were engagement, intimacy and trust is key.

November 12-14 we will close Konsthall C for visitors and temporarily take over the space together with 8 other people. As part of the work with the project We Won! – staging a feminist utopia we have invited this group to meet on 3 occasion, for 48 hours, without mobile phones or access to internet, to think, live and do together. This work/exercise act as research and inspiration and will partly result in an exhibition at Konsthall C in April – May 2011.

måndag, november 01, 2010

Arbetsprocess, några ledord

We will not compromise.
We will make a promise.
We will make a statement and a claim.
Our presence will be permanent.
We will find a distinct point of attack.
We will use dramaturgy.
We will think of pedagogy as a way to influence.